Dương cầm thu không em


Nốt nhạc lá thu rơi, em về trắng biệt ly

Dương cầm phố tả tơi, giờ mình anh đêm dài

Hà Nội không em, cây sấu già đổ lá

Tình ta vừa chạm thu đã thấy mùa đông sang

Gió còn nồng hơi em, để ấm lại hồn thơ anh

Môi thắm em còn có bồi hồi để dương cầm anh khát vọng

Em về, tóc rối vương trên đàn để khói thuốc đen đặc đêm

Vu vơ tiếng dương cầm gót mềm mùa thu em qua

Điệu nhạc đam mê em, Hà Nội say mê em

Hỡi em có hay điệu nhạc anh không em

Không có em sẽ bão giông ngập tràn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s