Chuyện cuối tuần – Trí và NhânTử Lộ yết kiến Khổng Tử

Khổng Tử hỏi:

– Thế nào là người trí? Thế nào là người nhân?

Tử Lộ thưa rằng:

– Người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình; Người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.

Khổng Tử bảo:

– Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn.

Tử Lộ ra, Tử Cống vào. Khổng Tử lại hỏi người trí, người nhân là người thế nào?

Tử Cống thưa rằng:

– Người trí là người biết người, người nhân là người.

Khổng Tử bảo:

– Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn.

Tử Cống ra, Nhan Hồi vào, Khổng Tử lại đem người trí, người nhân ra hỏi.

Nhan Hồi thưa rằng:

– Người trí là người tự biết mình; Người nhân là người tự yêu mình.

Khổng Tử bảo:

– Nhà ngươi nói như vậy mới đáng gọi là bậc Sĩ quân tử.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s