Hương Tích grotto…

Hôm nay rỗi việc ngồi lục lại ảnh cũ, kiếm được 1 tấm chụp hồi trước đi chùa Hương, đứng trong lòng động Hương Tích chụp hất lên cửa động, rình mãi mới được 1 pô để đời này – không hề có một bóng người – trông quang cảnh hoang tàn không khác gì thời tiền sử. Trời lắm sương mù nên ảnh hơi mờ, thế mà cũng khối người tưởng đây là chụp trong rừng nguyên sinh nào :yikes:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s