Lời tâm đắc


Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua

Nó là một hành trình mà bạn

có thể tận hưởng từng bước một…

2 thoughts on “Lời tâm đắc

  1. There is no way to happiness, happiness is the way", là không có con đường nào đi đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. “There is no way to peace, peace is the way”, không có con đường nào đưa tới hòa bình cả, hòa bình chính là con đường. Giải thoát cũng vậy. Không có con đường nào đi đến giải thoát, giải thoát chính là con đường.

  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và cm. "Nhai biên ấp thạch…" là lời kỷ niệm của cá nhân tôi thôi 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s