Ông Ích Khiêm – Khẩu khí anh hùng

Ngay từ lúc còn ở nhà học chữ nho do ông chú dạy, Ông Ích Khiêm đã tỏ ra là một cậu bé có khí phách. Một hôm, ông chú có khách, sai Khiêm đi đun nước pha trà. Ông khách muốn thử tài Khiêm, bảo:

– Này cậu sinh đồ! Cậu thử vịnh việc nấu nước pha trà xem nào?

Ông Ích Khiêm nắm chặt một dúm trà trong tay, đọc luôn:

Giang sơn một nắm trong tay,

Phần lo việc “nước”, phần hay nổi “trào”.

Ông khách nghe thơ, phục lăn, nói với bạn:

– Cậu chàng này có khẩu khí của một võ tướng hơn là một văn quan!

Quả nhiên sau này, Khiêm trở thành một võ tướng tài ba; song văn chương của ông cũng được người đời coi trọng.

Một hôm Ông Ích Khiêm đi trên bờ sông Thu Bồn, chứng kiến cảnh đám quân lính ì ạch kéo một chiếc thuyền hư (không lấy gì làm lớn lắm) từ dưới sông lên bờ. Mặc dù họ đã ráng hết sức mà chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích. Ông Ích Khiêm bỗng thấy… ngứa mắt bèn nói to:

– Quân các ông tuy đông, nhưng hiệu lệnh của các ông không nghiêm, thì kéo cả ngày cũng không xong!

Câu nói chê bai làm mếch lòng viên chỉ huy. Ông ta trố mắt nhìn ông khách lạ và thách đố:

– Ông có kế gì hay hơn, tôi xin giao quyền chỉ huy cho ông đấy!

Ông Ích Khiêm bèn nhận lời ngay, xắn tay đứng trước đám quân sĩ dõng dạc ra lệnh:

– Tất cả nghe đây! Ta đánh 3 tiếng trống mà đầu dây nào hãy còn để chùng thì ta đánh đòn. Ta đánh xong một hồi trống mà thuyền chưa lên được bờ thì ta chém đầu! Ông Ích Khiêm tự tay đánh 3 tiếng trống, lập tức tất cả các sợi dây thẳng căng! Ông lại hô một tiếng như lệnh vỡ:

– Kéo!!!

Và giang thẳng cánh tay đánh một hồi trống dài. Như có phép lạ, hồi trống chưa dứt, chiếc thuyền đã lao vọt lên nằm chềnh ềnh trên bờ! Viên chỉ huy phục sát đất, vội chắp hai tay bước lại trước mặt Ông Ích Khiêm mà rằng:

– Xin chịu thầy! Thầy quả là Tôn Vũ tái thế.

Chuyện đến tai vua. Tự Đức liền triệu ông về kinh giao chức võ tướng.
[/I][/SIZE][/ALIGN]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s