Thương hoa xuân

Trời xuân phơi phới hoa đào

Trắng hồng thấp thoáng xôn xao bên đường

Mưa chiều gió sớm ai thương

Ðất bùn cánh mỏng vô thường như nhau…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s