Chiều xuân muộn hồ Tây

Đọc thuận
I

Tây Hồ ráng ướm gió Mù Sương
Khánh điểm chuông chùa kiểng lộng hương
Mây biếc nước hường gieo nhạc sóng
Súng hồng sen tía bịn đài gương
Xây chiều tím thắm môi nồng ấm
Vỗ chén say tình mắt luyến vương
Cây lão dấu yêu Kiều mộng nhớ
Vây lòng nét bút gửi Xuân Hương

Đọc nghịch
II

Hương xuân gửi bút nét lòng vây
Nhớ mộng Kiều yêu dấu lão cây
Vương luyến mắt tình say chén vỗ
Ấm nồng môi thắm tím chiều xây
Gương đài bịn tía sen hồng súng
Sóng nhạc gieo hường nước biếc mây
Hương lộng kiểng chùa chuông điểm khánh
Sương Mù gió ướm ráng Hồ Tây

Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Ráng Ướm gió Mù Sương
Chuông chùa kiểng lộng hương
Nước hường gieo nhạc sóng
Sen tía bịn đài gương
Tím thắm môi nồng ấm
Say tình mắt luyến vương
Dấu yêu kiều mộng nhớ
Nét bút gửi Xuân Hương

Cách đọc 4
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Gửi bút nét lòng vây
Kiều yêu dấu lão cây
Mắt tình say chén vỗ
Môi thắm tím chiều xây
Bịn tía sen hồng súng
Gieo hường nước biếc cây
Kiểng chùa chuông điểm khánh
Gió ướm ráng Hồ Tây

Cách đọc 5
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc thuận

Tây Hồ ráng ướm
Khánh điểm chuông chùa
Mây biếc nước hường
Súng hồng sen tía
Xây chiều tím thắm
Vỗ chén say tình
Cây lão dấu yêu
Vây lòng nét bút

Cách đọc 6
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Hương xuân gửi bút
Nhớ mộng Kiều yêu
Vương luyến mắt tình
Ấm nồng môi thắm
Gương đài bịn tía
Sóng nhạc gieo hường
Hương lộng kiểng chùa
Sương Mù gió ướm

Cách đọc 7
Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Mái Mù Sương
Kiểng lộng hương
Gieo nhạc sóng
Bịn đài gương
Môi nồng ấm
Mắt luyến vương
Kiều mộng nhớ
Gửi Xuân Hương

Cách đọc 8
Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Nét lòng vây
Dấu lão cây
Say chén vỗ
Tím chiều xây
Sen hồng súng
Nước biếc cây
Chuông điểm khánh
Ráng Hồ Tây

Cách đọc 9
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Lấy từ 5 làm 4
Đọc thuận

Mái tím Mù Sương
Kiểng chùa lộng hương
Gieo hường nhạc sóng
Bịn tía đài gương
Môi thắm nồng ấm
Mắt tình luyến vương
Kiều yêu mộng nhớ
Gửi bút Xuân Hương

Cách đọc 10
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Lấy từ 3 làm 4
Đọc nghịch

Nét bút lòng vây
Dấu yêu lão cây
Say tình chén vỗ
Ướm thắm chiều xây
Sen tía hồng súng
Nước hường biếc cây
Chuông chùa điểm khánh
Ráng tím Hồ Tây

Cách đọc 11
Chéo câu
Bài thuận

Tây Hồ ráng ướm gửi Xuân Hương
Cây lão dấu yêu kiểng lộng hương
Vỗ chén say tình gieo nhạc sóng
Xây chiều tím thắm bịn đài gương
Súng hồng sen tía môi nồng ấm
Mây biếc nước hường mắt luyến vương
Khánh điểm chuông chùa Kiều mộng nhớ
Vây lòng nét bút gió Mù Sương

Cách đọc 12
Chéo phải
Bài thuận

Gió mù ướm ráng gửi Xuân Hương
Chuông điểm kiểng chùa mắt luyến vương
Nước biếc hường gieo môi nồng ấm
Tình say chén vỗ bịn đài gương
Xây chiều tím thắm Kiều mộng nhớ
Súng hồng sen tía Khánh lộng hương
Cây lão dấu yêu mây nhạc sóng
Vây lòng nét bút Tây Hồ sương

Cách đọc 13
Chéo trái
Bài thuận

Gió hồ ướm ráng sương mù tây
Kiểng lộng chuông chùa dấu lão cây
Gieo nhạc nước hường say chén vỗ
Bịn đài sen tía tím chiều xây
Ấm nồng môi thắm gương hồng súng
Vương luyến mắt tình nhạc biếc mây
Nhớ mộng kiều yêu hương điểm khánh
Hương xuân gửi bút sương Hồ Tây

Cách đọc 14
Chéo phải
Bài nghịch

Bút xuân gửi nét ráng Hồ Tây
Kiều mộng dấu yêu nước biếc cây
Mắt luyến tình say sen hồng súng
Sóng nhạc gieo hường tím chiều xây
Gương đài bịn tía chuông điểm khánh
Ấm nồng môi thắm nhớ lão cây
Hương lộng kiểng chùa vương chén vỗ
Sương mù gió ướm hương lòng vây

Cách đọc 15
Chéo trái
Bài nghịch

Nét lòng gửi bút gió mù sương
Dấu lão kiều yêu kiểng lộng hương
Say chén mắt tình gieo nhạc sóng
Tím chiều môi thắm bịn đài gương
Súng hồng sen tía xây nồng ấm
Cây biếc nước hường vỗ luyến vương
Khánh điểm chuông chùa cây mộng nhớ
Tây Hồ ráng ướm vây Xuân Hương

Cách đọc 16
Chéo câu
Bài nghịch

Hương xuân gửi bút ráng Hồ Tây
Hương lộng kiểng chùa dấu lão cây
Sóng nhạc gieo hường say chén vỗ
Gương đài bịn tía tím chiều xây
Ấm nồng môi thắm sen hồng súng
Vương luyến mắt tình nước biếc cây
Nhớ mộng Kiều yêu chuông điểm khánh
Sương Mù gió ướm nét lòng vây

Cách đọc 17
Lục bát
Đọc thuận

Hồ Tây ướm ráng gió hương
Mộng vây khánh điểm lộng chuông kiểng chùa
Sóng gieo nhạc nước biếc hường
Bịn mây súng tía đài gương sen hồng
Chiều xây tím thắm ấm nồng
Mắt say chén vỗ môi tình luyến vương
Gửi lòng nét bút Xuân Hương
Dấu yêu cây lão Mù Sương nhớ kiều

Cách đọc 18
Lục bát
Đọc nghịch

Hương xuân gửi bút ấm lòng
Dấu yêu Kiều nhớ mộng nồng Lão cây
Chén say tình mắt chiều vây
Nước hương gieo nhạc súng xây tía hường
Nét môi thắm bịn ướm hồng
Điểm mây tím biếc vỗ gương sen đài
Tây Hồ sóng ráng sương mù
Gió chuông lộng khánh luyến vương kiểng chùa

Cách đọc 19
Lục bát Tự do

Nhạc vây vương ráng Lão cây
Bút hương luyến mắt chén xây tím lòng
Ấm môi gieo thắm điểm nồng
Sóng say súng tía sen hồng ướm gương
Bịn đài mây biếc nước hường
Chuông chùa khánh kiểng mù sương vỗ chiều
Xuân hương gửi nét Mộng kiều
Tây Hồ lộng gió dấu yêu nhớ tình

Cách đọc 20
Lục bát Tự do

Đài sen ướm ráng chùa hương
Khánh chuông vỗ ấm lộng hường sóng mây
kiểng chiều tía bịn Hồ Tây
Mắt say súng điểm chén xây tím lòng
Nước gương nhớ biếc môi nồng
Dấu yêu cây Lão thắm hồng gió vương
Bút vây nét gửi Xuân Hương
Nhạc gieo Kiều Mộng Mù Sương luyến tình

Hồ Tây Hà Nội
12/4/1998
Quý Xuân
(16/3/ÂL – Mậu Dần)


Giai thoại Nguyễn Du với nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Ngày ấy cụ Tố Như nghe danh Nữ Sĩ Xuân Hương đã lâu. Một hôm cụ ghé thăm nhà Xuân Hương (ở cạnh Hồ Tây). Nữ Sĩ Xuân Hương ra tiếp đón vui mừng, mời cụ Tố Như nán lại nhà chơi và tiếp đãi một món bánh trôi nước do chính tay Xuân Hương làm. Tố Như khi ăn thấy rất lạ và ngon. Khi ra về ngang qua Cây Lão cạnh bờ hồ Mù Sương, tức cảnh sinh tình, làm một bài Tứ Cú tặng Xuân Hương (sẵn giấy bút có đem theo). Tố như dán lên Cây Lão và ra về…

Hai hôm sau Nữ Sĩ Xuân Hương ra bờ hồ hái rau mơ chua ngót, về nấu món cá Diếc Bướm dăm, ngang qua Cây Lão ngồi nghỉ mát nhìn lên thấy bài thơ Tứ Cú ai khắc lên da cây, lấy làm lạ xem kỹ mới biết là thơ của cụ Tố Như đề tặng. Xuân Hương mới họa lại một bài cũng dán lên gần chỗ bài thơ đã khắc. (có lẽ do mùi mật đường của bánh trôi nước ngọt nên kiến bò theo nét chữ viết làm tổ ướm dấu lên da cây). Mấy hôm sau cụ Tố Như nhớ Xuân Hương ghé thăm. Đi ngang qua Cây Lão nhìn lên thấy bài thơ của cụ đã in sâu vào vỏ cây. Nhìn quanh sóng nước trời trong có dấu nét mực in đậm trên mặt nước Tây Hồ. Xem ra mới biết là bài họa của Xuân Hương (giấy viết rơi phải nước Hồ Tây đã rã). Giấy đã tan mà màu mực vẫn còn in trên nước…Mãi cho tới bây giờ, mỗi khi vào tháng ba tháng tư các cô cậu học trò đi hóng mát ngồi bên gốc tán Cây Lão vẫn còn thấy vết mực dợn trên sóng nước Hồ Tây, Cây lão in dấu bài thơ… rồng rắn Mù Sương tạc nét lên lớp da thời gian…
Luyến nhớ … luôn thả bóng râm mát lên mặt hồ…
Hồ Tây cảnh quang thật là đẹp đầy chất thơ ca vậy…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s