Lời tâm đắc – Lê Thánh Tông

Lễ Phật là kính trọng đức tánh từ bi hỷ xả của Phật
Niệm Phật là cảm niệm công ơn cứu khổ độ sinh của Phật
Trì giới là thi hành đại hạnh thanh tịnh của Phật
Xem kinh là muốn hiểu rõ chân lý của Phật
Ngồi Thiền là muốn đạt đến cảnh giới của Phật
Tham thiền là thích hợp tâm thành của Phật
Thuyết pháp là viên mãn chí nguyện của Phật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s