Tháng Giêng


Tháng giêng mưa ngoài phố

Mưa như là sương thôi

Như bóng cây giăng khói

Như mộng ru bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá

Nỗi buồn nghe cũ rồi

Mà bên kia tờ lịch

Nỗi niềm mưa xuân rơi

Tháng giêng mưa trên tóc

Những người đi lễ chùa

Theo giọt mưa cầu phúc

Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng giêng mưa dưới bến

Mộng mơ cô lái đò

Mắt em đưa lúng liếng

Trói tôi bằng vu vơ.

4 thoughts on “Tháng Giêng

  1. Originally posted by labatluong11026668:

    oh you use an auto translatation?

    Unfortunately, I have never been taught Vietnamese. I wish I had. Learning a few foreign languages is something that I plan to do when I have finished my current studying.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s