Lời tâm đắc


Ðừng nói có sáng, có tối.
Ðừng hiểu rằng tu theo Ðạo là lấy Sáng trừ Tối, lấy Bồ Ðề phá Phiền Não, là vì phiền não tức bồ đề, chẳng khác nhau cũng chẳng phải hai.
Nếu lấy trí huệ phá phiền não tức là chấp có hai của hàng Thanh Văn Duyên Giác. Hàng trí cao không thể làm như vậy.
Ðối với sáng và tối, kẻ phàm thấy có hai, hàng Ðại Thừa thấy "bất nhị" (không có hai).
Tánh "bất nhị" là thực tánh chân như. Thực tánh nầy bình đẳng ở muôn vật, bất cứ ở đâu, ở phàm phu không bớt , ở hiền thánh không thêm, ở phiền não không loạn, ở thiền định không lắng.
Cái thấy "bất nhị" tuyệt đối ấy chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đi, chẳng đến, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng động, thường trụ chẳng dời. Ðó là Ðạo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s