Thiền tông thập mục ngưu đồ


Cưỡi trâu thong thả trở về nhà
Tiếng sáo vi vu tiễn vân hà
Một nhịp một ca vô hạn ý
Tri âm nào phải động môi à!

4 thoughts on “Thiền tông thập mục ngưu đồ

  1. Đồng trần sắc tướng cõi ta bàTiếng Sáo vi vu động cõi xaDiện mục bản lai tùy giác ngộVô thanh Phật tính tại lòng ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s